Artikel 1: Organiserende vennootschap
Gemeente Riemst gevestigd aan de Maastrichtersteenweg 2B, 3770, Riemst (België) organiseert de wedstrijd ‘Riemst21’ (hieronder genoemd het ‘Spel’).
Deelname aan het Spel is gratis. Het Spel begint op dinsdag 22 december 2020 en loopt af op woensdag 6 januari 2021, 0:00 uur.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan dit Spel staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de ‘Deelnemer’).
Het Spel is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en die antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag van het Spel. De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee.

Artikel 3: Spelverloop
De Deelnemers ontvangen vanaf 22 december huis-aan-huis-communicatie over de wedstrijd. Daarnaast wordt de wedstrijd bekend gemaakt op social media, de website en andere kanalen van de gemeente Riemst.
Het Spel loopt van 22 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Artikel 4: Prijzen
De 21 goede doelen met de meeste stemmen krijgen allemaal hetzelfde nog bekend te maken bedragen. De gewonnen geldprijs moet gebruikt worden voor het doel waarvoor de prijs verstrekt is.

Artikel 5: Aanduiding van de winnaars
De winnaars zijn de 21 goede doelen met de meeste stemmen. In het geval van ex
aequo op de 21ste plek. Wordt het geldbedrag dat gekoppeld is aan deze 21ste plek gedeeld door het aantal goede doelen op deze 21ste plek. Elke winnaar wordt verwittigd. Hetaanduiden van de winnaars is definitief en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt het Spel stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.
De Organisator is niet aansprakelijk voor problemen inzake de de huis-aan-huis berichtgeving.
De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan in geen enkel geval worden ingeroepen in het kader van incidenten die kunnen voorvallen tijdens het voornoemde verblijf en verplaatsingen die hiermee verband houden.

Artikel 7: Bescherming van gegevens
De Organisator zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag gericht tot communicatie@riemst.be

Artikel 8: Aanvaarding van reglement en betwisting van het Spel
De deelname aan het Spel impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke
betwisting of klacht met betrekking tot het Spel dient te worden gericht tot de Organiserende
partij op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen binnen een termijn van
1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van het Spel.

Gemeente Riemst
Maastrichtersteenweg 2B
3770 Riemst
T.a.v. Dhr. Alain Garnier

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of
interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van het Spel zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.